Dictionar economic financiar-bancar + termeni uzuali contabilitate si asigurari


A

a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv"

a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat"

a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei experiente"

ab initio = de la inceput (latina)

ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala

abandon = decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege

abatere = din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate

abilita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare

abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale.

abjudecare = din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca.

abrogare = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale

absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare

abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala

acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei

accesiune = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu.

acciza = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate.

achiesare = a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare

acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii.

acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare

acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare

acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic

acord barter = un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti

acord de cliring = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii

acord swap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit

acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica

acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop.

acreditiv cesionat = acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii)

acreditiv cu plata diferata = acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile

acreditiv revolving = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului

acreditiv stand-by = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata

act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie

actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni.

actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii

actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend.

actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda

activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele

activ circulant = sinonim cu activ curent, ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere, cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie).

activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare

activ curent = acelasi lucru cu active circulante

activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari, si anume: lichiditati, instalatii de productie, ateliere ce permit exploatarea comerciala

activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare, ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei, de crestere a capitalului,etc.)

activ financiar = intr-o acceptiune larga, un activ financiar este un drept, in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani; sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare

active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic; in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite, in titluri de stat, in obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc., la care se adauga cladiri, terenuri, echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati).

active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.

activitati cu risc major = acele activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire; aceste activitati pot fi, in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager), sporturi acvatice (cu motor), alpinism, scufundari acvatice.

actuar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare

acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari

adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.

ademptiune = luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu

adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt

adeziune = alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva

adunare generala = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; decide cu privire la problemele majore ale societatii, la planurile apropiate ori indepartate, la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general

adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza

AED = cod monetar ISO pentru dirham, moneda Emiratelor Arabe Unite

affacturage = termen provenit din limba franceza, acelasi lucru cu factoring

afin = inrudit, ruda prin alianta

afretare = termen naval, inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul

agent custode = agent de compensare si decontare colectiva, prin care o banca imputernicita in acest sens de CNVM poate oferi, pe baza de contracte, servicii specifice de custodie

agent de asigurare = persoana fizica sau juridical abilitata, in baza autorizarii asiguratorului, sa negocieze sau sa incheie, in numele si in contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii.

agent de bursa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte, actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori, incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia

agentia de turism = unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.

agio = termen cu trei semnificatii: 1. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar; 2. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia; adaos la un pret

agregat = un indicator sau marime statistica cu care se masoara, compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari, obtinut prin insumarea, dupa anumite reguli, a unor operatii, fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva

ajustare de valoare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei; prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului

al pari = la paritate, situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale

alienabil = care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri, drepturi)

alocatie = suma de bani provenita de la bugetul de stat, destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective

alonja = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive

amanet = contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor, pentru a-si garanta datoria, un bun sau o creanta

ambalajele = obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori.

amenda = sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.

AMEX = abreviere (din engleza) - "American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA)

amiabil = (despre litigii, conflicte) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica

amortisment = stingere treptata a unei datorii, a unei rente, etc.

amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor.

amortizare a cambiei = anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala, a titlului cambial care a fost sustras, pierdut sau distrus, cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale

amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari, inainte de lichidare, fara a se reduce din capitalul social

amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare

amortizare accelerata = presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala.

amortizare degresiva = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare fiscala.

amortizare lineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.

analiza dosarului = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii, iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu.

anatocism = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate, operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata; sinonim: dobanda la dobanda

andosa = a indica, pe versoul unui cec, numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului

andosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau, a semnaturii sale pe dosul efectului, pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare).

angajament de plata = formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a), format X6, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file; serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii

aniversarea politei = fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare

antecalculatie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari, a unui serviciu sau a unui produs, efectuata inainte de executie sau de cumparare

anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului).

apa de conducta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa, dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare, armaturi etc.), instalatii de incalzire cu apa calda sau abur, instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor.

ARB = Asociatia Romana a Bancilor. Asociaţia Romana a Bancilor (ARB) ţnfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta şi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit. (http://www.arb.ro/)

arbitraj = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora, actuale sau viitoare. In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos, pentru a le revinde pe alte piete, profitandu-se astfel de diferenta de curs. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii.

arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare = baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.

arhivare = se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului

articol contabil = este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei

articol contabil compus = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.

articol contabil de stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.

articolul contabil simplu = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.

asigurare = contractul de asigurare, reglementat de Polita, de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare, de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare.

asigurare de viata = un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului

asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica), fiind despagubite orice tip de daune - distrugeri si avarieri produse din orice cauza, cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse.

asigurat = partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita, ca parte la Contract. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul, notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant.

asigurator = societatea de asigurare

ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice, transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN, selectarea operatiunii din meniu etc.)

audit = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca, in opinia auditorilor, raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.

aval = act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de giranti, garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare, pentru a fi mobilizat, cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare.

avans asupra marfurilor = credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. Se mai numeste Credit Lombard.

avans in cont curent = acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft.

avansuri de trezorerie = sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie.

avertisment = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere.

B

balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe o anumita perioada. Balanta cuprinde doua parti: - prima evidentiaza formarea de resurse, - a doua evidentiaza utilizarea acestora.

balanta de plati externe = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari, pe o perioada determinata de timp.

balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.

balanta sah = de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare.

banca centrala = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. Ea regleaza lichiditatea, organizeaza platile prin compensatie intre banci si joaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate.

banca corespondenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine.

bancruta = stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente.

bancruta frauduloasa = acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca.

barare = aplicare a doua bare paralele, in diagonala pe prima fila a unui cec, care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher.

barter = schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.

baza de calcul a venitului = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului , care poate fi venitul solicitantului, venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului, sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei.

BEI = Banca Europeana de Investitii - institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii, dezvoltarea, integrarea si cooperarea economica.

beneficiar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat.

beneficiar garantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea, respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara, careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare.

BERD = Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

bilant = un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.

bilet la ordin = efect de comert prin care emitentul, numit subscriitor, se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului, sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata, la un anumit termen.

BIRD = Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare - institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala.

birou = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr.5.

birou de asistenta = inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie.

birou emitent = inseamna Biroul - birou platitor - (si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar, in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri.

birou gestionar = inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea, in tara sa proprie, pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale.

biroul de credit = institutie privata, avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice; informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti.

BIS = Bank of International Settlements - Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala; unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului.

boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

bon de comanda-chitanta = formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.

bonificatii = reduceri ale primelor de asigurare, in anumite conditii.

bonul de consum = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.

bonul de lucru = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite.

bonuri de trezorerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. Termenul de bon de tezaur, certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice, reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar, iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul.

broker = persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert.

BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR, intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara.

buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata.

bunuri gata de functionare = Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput - daca se cere, dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale.

C

cadastru = Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta, la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. Vezi Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, care a abrogat, printre altele, Decretul-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

caiet de sarcini = documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei.

cambie = efect de comert prin care un creditor, numit tragator, da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate, beneficiarul.

cambie titlu de credit = de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.

cambist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta.

capital = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati.

capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.

capitalizare = crestere gradata prin adaugare; capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.

capitalizare bursiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori

capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat.

card bancar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului, pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului.

cartea mare = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.

cash collateral = depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului.

cash-flow = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare si provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii.

cautiune = contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza, daca acesta nu o va executa.

cec = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul.

cec de calatorie = instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate, pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci, la magazine, hoteluri si restaurante. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura, situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor.

cec in numerar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.

Centrala Riscurilor Bancare (CRB) = Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri.

cenzor = persoana numita sa faca verificarea unei activitati.

certificat de asigurare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii.

certificat de depozit = hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp; pot fi nominative, deci netransmisibile sau nenominative, adica la purtator.

cesiune = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului, primelor de asigurare, contractelor civile, comerciale sau de alta natura ale solicitantului. De obicei, cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie.

cesiunea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare, garantand cu contractul de asigurare.

cheltuieli = sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.

cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.

cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare, transport, instalare, punere in functiune, taxe si impozite.

cheltuieli de productie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.

cheltuieli de repatriere = cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania, in conditii de confort si pret similare celor contractate.

cheltuieli exceptionale = reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.

cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna = tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari.

cheltuieli inregistrate = in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.

cheltuieli medicale = cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta, efectuate pentru: examen medical, spitalizare, tratament ambulatoriu, medicamente si pansamente prescrise de medic, radioterapie, terapie termica sau fototerapie, diagnostic radiografic, operatii (inclusiv costurile legate de acestea), etc.

cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.

cheltuieli tehnologice = cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate.

chitanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.

cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.

CIP = Carriage and insurance paid to - port paye - assurance comprise jusqu'a - fracht si asigurare platite pana la (...locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT, la care se adauga insa si o obligatie suplimentara, anume aceea de a plati asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de avariere a marfii in timpul transportului. Vanzatorul trebuie sa incheie contractul de asigurare si sa achite prima de asigurare. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca vanzatorului nu-i poate pretinde decat o asigurare pentru acoperirea minima a riscului asigurat. Termenul CIP poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.

clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard

clearing = sistem de plata prin compensare, fara numerar.

coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt)

coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei companii, relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ.

colationare = confruntarea unei copii cu originalul

comanda = document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.

comision = suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.

comision la administrarea creditului = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului.

comisionar = persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani.

comitent = persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului.

comodat = imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.

compensare/clearing = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti, debitoare si creditoare unele fata de altele, care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor relatii. in Romania, operatiunile de compensare intre banci se realizeaza prin intermediul TransFond.

conosament = documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime.

consolidare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama.

consortiu bancar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit.

cont bancar = aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca; contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment; in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda.

cont curent = mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.

cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis; functioneaza in regim de cont curent.

cont escrow = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor, si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale.

contabilitate = stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.

contabilitatea de gestiune = denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntAí: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.

continuitatea activitatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.

contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice.

contract de achizitie publica = contract incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii.

contract de asigurare = Polita de asigurare, Conditiile generale si/sau speciale de asigurare, precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare, Raportul inspectiei de risc, Specificatia, Fisele tehnologice, alte acte sau documente aditionale).

contract de asigurare cu suma asigurata redusa = contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat; in acest context, suma asigurata va fi recalculculata, fiind proportionala cu valoarea primelor deja platite

contract de asigurare liber de plata primelor = un contract de asigurare, de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare, iar contractul incheiat initial este modificat, astfel incat, suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului

contract de comision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie, marfa stabilita in prin contract.

contract de management = acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica, in calitate de proprietar, si un manager caruia ii este incredintata organizarea, gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare.

contract de optiuni negociabile = Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta, intr-un moment conjunctural considerat de el favorabil, de a vinde partenerului sau sau de a cumpara de la partenerul sau, activul consemnat in cuprinsul contractului (activ suport, activ subiacent) sau de a renunta la utilizarea optiunii, riscul lui limitandu-se la pierderea primei (pretul platit pentru cumpararea dreptului de optiune) pe care o plateste in momentul semnarii contractului. Contractele de optiuni negociabile se incheie pe piata bursiera, iar prin exceptie se incheie si pe piata bancara cand se refera la schimbul valutar. Din punct de vedere istoric, contractul de optiuni negociabile a aparut prima data in SUA in anul 1973.

contract de tip unit linked = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari

contract de transport de marfuri pe calea ferata = conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor, contra unui pret, in conditiile Regulamentului de transport aplicabil.

contract futures = Contract de vanzare-cumparare, cu clauze uniforme, ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa, oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta cuvenita, in baza unei notificari. Contract elastic ce se negociaza si se incheie pe piata bursiera. spre deosebire de contractul forward, pretul din acest gen de contracte se reactualizeaza zilnic prin asa zisa "marcare la piata" (marketing to market), operatiune de care se ocupa agentia de brokeraj si casa de compensatie financiara globala. Tot spre deosebire de contractul forward, care prevede obligativitatea livrarii efective a activului contractat, contractul futures se poate stinge prin corelatie negativa, adica pe calea incheierii de operatiuni de sens opus (operatiune de vanzare pentru stingerea unei obligatii de cumparare si operatiune de cumparare pentru stingerea unei operatiuni de vanzare), care poarta si denuirea de operatiune de offsetting. Trasaturile specifice ale unui contract futures sunt: a.obiectul contractului - in practica bursiiera se cunoaste sub denumirea de "activ" (marfa, valuta, valori mobiliare sau orice activ financiar selectiv, admis de regulamentul bursei); b.elementele contractului sunt tipizate; c.foloseste contul de marje (margin), pe care il administreaza agentia de brokeraj impreuna cu casa de compensatie financiara; d.pretul este actualizat in fiecare zi de bursa prin marcarea la piata (marketing to market); rezultatele actualizarii pretului sunt: profitul pentru o parte, pierderea pentru cealalta parte sunt preluate in evidenta contului de marje. Contractul poate fi lichidat oricand. Pana la termenul final de reglementare poate fi lichidat oricand prin offsetting sau prin plata diferentei dintre pretul contractual si pretul conjunctural din momentul lichidarii, calculat la casa de compensatie.

contract traditional = un contract care are doar componenta de protectie

contractantul asigurarii = persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia

contractul colectiv de munca = se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.

contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) = acordul de vointa dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat.

conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele", la care Romania este parte.

cotatie bursiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune, obligatiune, bon de trezorerie etc.)

creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia.

credit bancar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. Creditele se definesc dupa durata, destinatie, garantiile aduse, moneda etc. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate; creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor; creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta, teren), acesta constituind totodata garantia creditului; creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii.

credit comercial = este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri, vanzator), ca o facilitate, clientilor, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei.

credite angajate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana.

creditor chirografar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii.

creditul punte = imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul.

cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) = valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu, insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman, aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine.

cuantumul prejudiciului = reprezinta contravaloarea raspunderilor, costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.

cupiura = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota

curs de schimb = pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta.

D

data de expirare a contractului de asigurare = data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare

data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = data la care este emisa polita de asigurare

datorie = obligatie contractata fata de un tert, care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma, o creanta.

datorie neta = valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa caz, urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti; garantiile lichide: depozite constituite la banci, scrisori de garantie bancara etc.; alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului.

dauna = prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat.

dauna (paguba) partiala = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente.

dauna (paguba) totala = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea, inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata.

debit = datorie; coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile.

debitor = solicitant credit/imprumut.

debitul = sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei.

deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date; in cazul schimburilor internationale, deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali)

depreciere = diminuare de valoare; scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari, determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb.

descoperire de cont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. Se mai numeste overdraft.

despagubire = suma platita de Asigurator, dupa caz, Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii, pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate.

devalorizare = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri.

dezinflatie = reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii, reducerea emisiunii de moneda etc.

disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.

dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute.

dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta; dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor.

documente de transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare.

E

efect de comert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare, platibila imediat sau in termen scurt: cambia, biletul la ordin, cecul.

efect de levier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei; acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. Se mai numeste efect de parghie.

eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit.

embosare = inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar, pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia.

EURIBOR = abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro.

eveniment asigurat = eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei

excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi; situatie contrara deficitului sau penuriei.

exercitiu = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public; de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic.

exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.

F

factoring = forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent", furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata, denumita "factor", prin care factorul asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.

faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca; administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic.

FED = Federal Reserve System - ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala.

FMI = Fondul Monetar International - organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.

fond de plasamente financiare = fondul Asiguratului, format din partea de investitii alocata din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate.

fondul cinegetic al Romaniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar si astfel delimitate, incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.

forfetare = 1. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila; 2. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare; 3. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei

formular de aviz de garantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun, care poate fi dupa caz: - avizul de constituire a garantiei, denumit in continuare aviz de garantie initial, - avizul de cesiune a creantei, - avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator, daca este cazul, - avizul de prelungire a avizului de garantie initial, - avizul de stingere a avizului de garantie initial, avizul de nulitate a contractului de garantie, avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.

fransiza = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

fransiza temporala = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita, pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii.

futures = operatiune comerciala cu valori mobiliare, valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor.

G

gaj = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.

garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.

garantie bancara de buna executie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica.

girant = persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert, in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite.

goodwill = buna reputatie a unei companii, care poate fi calculata ca parte a activului unei companii, in mod separat de valoarea activelor tangibile, si integrata in valoarea de piata a acelei companii.

H

hartie de valoare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata.

holograma = simbol/desen tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cartile de plata, pentru a preveni falsificarea acestora.

home-banking = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii.

I

IAS = Standardele Internationale de Contabilitate.

IFC = International Finance Corporation - companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private.

imprinter = cititor manual de card; echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri, cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card.

incetare de plati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor.

indatorire de serviciu = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila, regulamente de ordine interioara, regulamente de organizare si functionare, deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct, in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca.

indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat, in cazul cotractelor de tip unit linked.

indemnizatie de asigurare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate, in cazul contractelor traditionale

insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor.

inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale, precum si conformitatea documentelor prezentate, ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii.

invaliditate = incapacitatea permanenta, partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident

invaliditate permanenta = reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala, constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari.

investitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda, dividende sau castiguri de capital; achizitionare de mijloace de productie.

ipoteca = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garantie in contractele de credit.

J

joint venture = Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat, in mod colegial, in virtutea unui acord contractual. Nici unul dintre antreprenori nu este in masura sa controleze, in mod unilateral, activitatea intreprinderii de tip joint-venture. Un atare control nu poate sa apara in societatile cu un actionar majoritar. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile intreprinderii "joint-venture" sa fie luate in unanimitate de voturi. Acordul contractual poate sa distinga decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor si cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinata.

L

leasing = tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare, a unui echipament sau a altor active fixe, pe o perioada de timp determinata, contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului; in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului, pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.

leasing financiar = locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului.

leasing operational = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.

LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce.

lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este exprimata prin indicatorul de lichiditate, calculat ca raport intre activele lichide si pasive.

M

marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.

marja bruta de autofinantare = cash-flow; marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii.

marja neta de autofinantare = cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile.

marja neta de dobanda = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale.

maturitate = data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit etc.)

modalitate de plata = tehnica de derulare si efectuare a unei plati.

N

numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote.

O

obligatiune = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat, autoritate locala, companie), pentru o suma si o durata determinate, cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.

operator autorizat al arhivei = orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva, sa acceseze avizele de garantie si, dupa caz, sa supravegheze arhiva, conform prevederilor H.G.R. nr.802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si functionarea A.E.G.R.M. (vezi art. 45 (2) din cap. V - Legea 99/99) pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii publicata in Monitorul Oficial 499/15.10.1999, sau orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept.

option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri, valori mobiliare, valute, la un pret fix , in decursul unei anumite perioade.

overdraft = descoperire de cont; facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice, in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont.

P

paritate = curs de schimb.

pasiv = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic; contrapartida activului in cadrul bilantului.

pensia privata de urmas = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5, 10, 15, 20 de ani, sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare.

pensie privata capitalizata = valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5, 10, 15, 20 de ani, sau viager.

perioada asigurata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare.

perioada de asigurare a politei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing.

perioada de generare a creantelor = intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare.

perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati. polita ramane valabila in toata aceasta perioada

perioada de plata a primelor = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare

perioada de plata a rentelor = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta, conform planului de pensie.

perioada decontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate.

PIN = numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.

plasament = investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc., in vederea obtinerii de venit.

polita de asigurare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de polita, conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare.

POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar.

prefinantare = alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.

prejudiciu = vatamare corporala sau deces al unei persoane, cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul; avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau, produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare.

prerogativele managerului = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale, conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia, selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat, negocierea contractului colectiv si individual de munca, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii, reprezentarea societatii in raporturile cu tertii, incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

prestatia de a da = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real

prestatia de a face = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare, un serviciu si, in general, orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ, cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. Spre exemplu, prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut.

pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii

pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii

prima de asigurare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate; astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3, 6 sau 12 luni.

prima esalonata = prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor

prima suplimentara (in cazul contractelor de tip unit linked) = prima platita sub forma unei prime unice, separat de prima esalonata

prima unica = prima platita integral - in momentul incheierii contractului de asigurare - pentru toata perioada asigurata.

program de investitii financiare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza.

proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked) = modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii.

provizion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale.

punct mort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit.

R

randament = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament.

raspunderea civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.

rata de baza a dobanzii = rata dobanzii anuale fixata de o banca, ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai.

reescont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale; pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele, bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective, asigurandu-si in acest fel refinantarea.

renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau Beneficiarului, in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare, conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private.

rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat in termeni financiari.

reprezentanti = proprietarul, actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul.

revolving = credit cu reinnoire automata

rezerva matematica = suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare.

risc = eveniment viitor, posibil dar incert, avand drept consecinta o paguba.

risc asigurat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (intimplator), care provoaca pagube.

risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia.

S

sacrificare de necesitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic, in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari.

scont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta; banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert, mai putin dobanda (taxa scontului), socotita din momentul scontarii pana la scadenta; vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale, mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial; operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert, cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert.

scrisoare de garantie bancara = forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale, emisa in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

sindic = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare; se mai numeste judecator sindic.

societate cu raspundere limitata (S.R.L.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.

societate de leasing = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.

societati in nume colectiv (S.N.C.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 - pentru a se putea incheia contractul de societate; capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura), fiind divizat in parti sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate); raspunderea asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara si nelimitata; toti asociatii au calitate de comercianti, se considera, in practica, ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea; fiecare din asociati poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati; asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.

sold = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati; soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti; soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul, respectiv la sfarsitul perioadei.

solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.

subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.

subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai.

suma asigurata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii; in plus de aceasta, Beneficiarul va mai primi o suma de bani, al carui cuantum nu poate fi precizat, rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.

suma asigurata maxima actuala = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare.

suma asigurata maxima lunara planificata = valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in planificare.

suma asigurata medie actuala = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare.

suma asigurata medie lunara planificata = valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie, asa cum este trecut in planificare.

T

taxa de rascumparare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip unit linked - inainte de termenul de expirare a politei.

transportator = persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. Traznet - impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte.

trata = cambie

trend = tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp.

trezorerie = departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor.

U

unit (in cazul contractelor de tip unit linked) = o diviziune a programelor de investitii, reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora, conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari.

unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked) = un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare.

unit initial (in cazul produselor de tip unit linked) = unit cumparat pe durata primului an de asigurare, sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei.

utilizatorul (sau locatarul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata, careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing.

uzura = deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vechime, intrebuintare si starea de intretinere a acestuia.

V

valoare de asigurare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare.

valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou, identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret, dar incluzandu-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare, instalare si punere in functiune precum si impozitele, comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea, starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat.

valoare din nou = valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori).

valoare reziduala = valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator.

valoarea de rascumparare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract. in primii trei ani de la inceperea contractului, Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului, timp in care primele de asigurare au fost platite integral, contractul capata o valoare de rascumparare, care se calculeaza conform documentatiei tehnice.

valoarea justa = in contabilitate, este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

virament = mijloc de plata; operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client, bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont.

volatilitate = variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar.